Header Ads

BacGiang.net
 • Breaking Feeds

  Mục tiêu kinh tế xã hội 2021-2025

  NĂM 2020

  - Tốc độ phát triển kinh tế 13,02%.

  - Giá trị sản xuất công nghiệp 272.435 tỷ đồng.

  - GRDP bình quân 2900 USD/người.

  - Tỉ lệ dân đô thị 22,18%.

  - 127/184 xã chiếm tỷ lệ 69% và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

  - Thu NSNN 12376,8 tỉ đồng.

  - Kim ngạch xuất nhập khẩu 21,8 tỉ USD.

  - Thu hút FDI đứng thứ 9 toàn quốc.Tổng thu hút đầu tư quy đổi 1,40 tỷ USD.

  - Tỉ lệ hộ nghèo còn 3,14 %.  MỤC TIÊU NĂM 2021

  - Tốc độ tăng trưởng GRDP 14,5%.

  - GRDP bình quân đầu người 3280 USD(chưa cộng thêm phần bổ sung).

  - Xuất khẩu 14,8 tỷ USD.

  - Nhập khẩu 13,3 tỷ USD.

  - Tỉ lệ hộ nghèo còn 2,5% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020).

  - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 138/184 tỷ lệ 75% và thêm 1 huyện hoàn thành xây dựng NTM.

  - Tổng vốn huy động toàn xã hội 68.200 tỷ đồng.

  - Số khách du lịch 1,2 triệu lượt người.

  - Thu NSNN 10086 tỷ đồng.

  - Tỷ lệ dân đô thị trên 23%.

  MỤC TIÊU 2021-2025

  - Tốc độ tăng trưởng kt 14%-15%.

  - GRDP bình quân đầu người trên 5500usd.

  - Huy động vốn đầu tư toàn xh trên 470.000 tỷ đồng.

  - Khách dl 3 triệu lượt người(2025).

  - Tỷ lệ ds đô thị 32,4% (2025).

  - Tỷ lệ xã ntm 84,8% và 6 huyện ntm.

  - Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 2016-2020 còn 1%...

  Nguồn: BacGiang.net

  Post Bottom Ad

  TenMienNgon.com